صفحه اصلي > افراد 
 

رضا طالبی فرد
کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
شماره داخلی: 3366
شماره مستقیم: 33776611
رایانامه: talebifard.r@gmail.com

امین عطارزاده
کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
شماره داخلی: 3119
شماره مستقیم: 33776611
رایانامه: aminattarzadehh@gmail.com
تلفن: 33776611-3379
رایانامه: sivandi [AT] msn.com

مدیران پیشین
تلفن: 09133404112
رایانامه: f.keynia [AT] kgut.ac.ir
تلفن: 03431623388
تلفن: 03433778511- 0