صفحه اصلي > ثبت اختراعات 
 

بانک طرح های پژوهشی برون دانشگاهی انجام شده

شماره

عنوان

توضیحات

تاریخ فایل
۱ طرح های برون دانشگاهی

 

  دانلود

بانک الویتهای پژوهشیتذکر: لطفاً پس از انتخاب عناوین مورد نظر جهت پیگیری و انجام مراحل بعدی با دفتر ارتباط با صنعت هماهنگی نمائید.

شماره

عنوان

توضیحات

تاریخ فایل
۱ طرح های شرکت نفت

 

  دانلود
۲ طرح های شرکت مانا     دانلود
۳ طرح های شرکت نفت(جنوب شرق)     دانلود
۴ لیست پروژه های شرکت برق۹۲  به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه شود